top of page

อา. 05 ก.ย.

|

Online Talk

Acting for Non-Actors: Create your Communication #CAPTWorkshop

นักการละครช่วยคลี่คลายปัญหาการสื่อสารของคุณได้อย่างไร พบกับเทคนิคการฝึกฝนนักแสดงและจิตวิทยาสังคมที่นำมาประยุกต์กับชีวิตประจำวันและช่วยเปิดประตูโอกาสให้คุณผ่านเวิร์คช็อปออนไลน์ตลอด 4 สัปดาห์

Registration is Closed
See other events
Acting for Non-Actors:  Create your Communication #CAPTWorkshop
Acting for Non-Actors:  Create your Communication #CAPTWorkshop

Time & Location

05 ก.ย. 2564 16:00 – 26 ก.ย. 2564 17:30

Online Talk

About the event

การสื่อสารคือทักษะที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน การสื่อสารอยู่ในทุกมิติของชีวิต  เราอาจถูกสอนให้คุ้นเคยกับการสื่อสารแบบวัจนะภาษา (ภาษา) เท่านั้น ในขณะที่ความเป็นจริง การสื่อสารโดยวัจนะภาษา เป็นเพียงแค่ 20% แต่อีก 80% ที่เหลือ คือการสื่อสารผ่านอวัจนภาษา (ภาษาร่างกาย น้ำเสียง ท่าทาง) อันเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์  ผู้ที่ต้องการสื่อสารได้ดี จึงควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ เรายังสามารถ “ออกแบบ” การสื่อสารของตัวเอง เช่น การสื่อสารเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การสื่อสารในสถานการณ์ตึงเครียด หรือการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงาน เป็นต้น


เวิร์คชอป Acting for Non-Actors: Create your Communication คือบทเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้ศาสตร์การแสดงและจิตวิทยาสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบการสื่อสารให้ตอบสนองเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากการวิเคราะห์ และเตรียมการ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะ และเป็นเรื่องที่มากกว่าแค่การรับสาร-ส่งสาร แต่หมายรวมไปถึงความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนผลของการสื่อสาร

Self - Factory ได้คัดเลือกบทเรียน องค์ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น การตั้งเป้าหมายในการสื่อสาร (Goal and Objective setting up) การวางคาแรคเตอร์ (Role and Character setting up) การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Knowing your Audience) การสร้างองค์ประกอบและบรรยากาศในการสื่อสาร (Leading The Scene) การวางโครงเรื่องและการเรียงลำดับสารที่เหมาะสมในการสื่อสาร (Story telling) การฝึกซ้อมและคาดการณ์ภาวะวิกฤติ (Practicing and Crisis Management) เป็นต้น เพื่อผู้เรียนจะได้มีเครื่องมีในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

กิจกรรมนี้มีค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1,200 บาท รับผิดชอบโดยผู้จัด Thai Theatre Foundation และ SELF-Factory

ผู้จัดจะติดต่อกลับท่านหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้

เกี่ยวกับผู้จัด

  • ไทยเธียเตอร์ฟาวน์เดชั่น (Thai Theatre Foundation) มีพันธกิจเพื่อ “สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ละครเวทีไทยร่วมสมัย” เราต้องการเห็นละครเวทีไทยร่วมสมัยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายของเราคือสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ แก่ละครเวทีไทยร่วมสมัยเพื่อช่วยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ภายใต้ค่านิยมหลัก “เสมอภาค หลากหลาย ไม่แบ่งแยก”

ติดตาม ไทยเธียเตอร์ฟาวน์เดชั่น ได้ที่ FB Page: Thai Theatre Foundation และ www.thaitheatre.org

  • Self - Factory ตั้งใจนำหลักการแสดงเพื่อพัฒนาตนเอง (Acting for Self Development) ร่วมกับทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Social Psycology) ประยุกต์ให้เป็นบทเรียนสำหรับพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงองค์กร ผ่านเวิร์กชอปผสมผสานที่เน้นตามความต้องการของผู้เรียนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ทั้งรายบุคคลและองค์กรอย่างสอดคล้องกัน

ติดตาม Self - Factory ได้ที่ FB Page: Self - Factory

Share this event

bottom of page